Thursday, October 27, 2016

Si të zvogëloni efektet negative nga stresi i ngrohjes tek bagëtitë?

Si të zvogëloni efektet negative nga stresi i ngrohjes tek bagëtitë?

Në përputhje me rekomandimet e praktikave për adaptim ndaj ndryshimeve klimatike në fermë të prezantuar në Studimin për Adaptimin e Bagëtisë ndaj Ndryshimeve Klimatike, projekti i USAID për adaptim të ...

Read More

PREPARE Mbledhja 2016 dhe Kuvendi i Përgjithshëm u mbajte në Voskopojë, Shqipëri

PREPARE Mbledhja 2016 dhe Kuvendi i Përgjithshëm u mbajte në Voskopojë, Shqipëri

Këtë vit, PREPARE Mbledhja u zhvillua në Voskopjë, Shqipëri, në periudhën prej 13 deri 16 shtator. Në këtë ngjarje katër ditëshe ka marrë pjesë edhe delegacioni maqedonas i përbërë nga ...

Read More

Zhvillohet trajnim për bletari në rajonin e Vinicës dhe Bogdanci

Zhvillohet trajnim për bletari në rajonin e Vinicës dhe Bogdanci

Më 2 dhe 3 korrik, në Vinicë, në kuadër të projektit “Bëhu bletar!” zbatuar nga ana e organizatave AGRO-VINKA nga Vinica dhe POLIMAT 13 nga Bogdanci, u zhvilluar një trajnim ...

Read More

Zhvillohet Kuvendi i Parë Gjeneral i PREPARE AISBL

Zhvillohet Kuvendi i Parë Gjeneral i PREPARE AISBL

Më 11 qershor, në Bruksel, PREPARE Partneriteti për Evropë Rurale ka zhvilluar takimin e saj të rregullt si dhe Kuvendin e Parë Gjeneral të PREPARE si asociacion juridik i regjistruar ...

Read More

Informim i publikut për “lëkurë me kokla” tek gjedhet

Informim i publikut për “lëkurë me kokla” tek gjedhet

Për shkak të paraqitjes së sëmundjes “lëkurë me kokla” tek gjedhet, Rrjeti për Zhvillim Rural i RM, në kuadër të projektit të USAID për Adaptimin e Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike, ...

Read More

Vizita e ELARD në Maqedoni

Vizita e ELARD në Maqedoni

Më 26 dhe 27 maj, kryetari i LEADER Asociacionit Evropian për Zhvillim Rural – ELARD, z-nja Kristina Tamets, ka vizituar Maqedoninë bashkë me dy përfaqësues të Rrjetit Kombëtar për Zhvillim ...

Read More

Zhvillohet Konferenca e parë kombëtare për ndryshimet klimatike dhe bujqësia maqedonase

Zhvillohet Konferenca e parë kombëtare për ndryshimet klimatike dhe bujqësia maqedonase

Më 31 mars, në Strumicë, në bashkëpunim të projektit “Mbështetje institucionale të Federatës së Fermerëve të RM” We Effect – FFRM, projekti i USAID për Adaptimin e Bujqësisë ndaj Ndryshimeve ...

Read More

Njohja me karakteristikat e EU LEADER qasjes

Njohja me karakteristikat e EU LEADER qasjes

Pas promocionet fillestare të EU LEADER qasjes në Dojran dhe Shtip, Rrjeti për Zhvillim Rural ka filluar të organizojë punëtori edhe për njohjen më të hollësishme me LEADER metodologjinë dhe ...

Read More

MANUAL për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

MANUAL për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

Në sajë të projektit “Themelimi i bizneseve në mjedise multietnike”, është përgatitur një manual që ofron informacione për gjitha masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit ...

Read More

QASJA LEADER
PËRFORCIMI EKONOMIK I FEMRËS

BUJQËSI DHE PYLLTARI
TRASHËGIMIA KULTURORE

MJEDISI JETËSOR
DIVERSIFIKIMI NË MJEDISET RURALE

NDËRMARRËSIA