APLIKIM PËR ANËTARËSIM

Nëse dëshironi të anëtarësoheni, mund të shkarkoni Aplikacionin për pranim në anëtarësi të Rrjetit për Zhvillim Rural të Republikës së Maqedonisë, që jepet më poshtë. Aplikacioni i plotësuar dërgohet në mënyrë elektronike në adresën tonë: info@ruralnet.mk
Para se të plotësoni aplikacionin për anëtarësim, duhet të mësoni të drejtat dhe obligimet e anëtarëve të Rrjetit të cilat janë të përcaktuar në pajtim me dispozitat e Statutit të RZR-së dhe rregulloret pozitive ligjore.
Pagesa vjetore për anëtarësim është 500.оо MKD

Formulari për anëtarësim RZhR i RM(Download Here)

STATUT

RDN is a member of

brdn
ELRAD
PREPARE

Partners

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Google Map

Contact


Office Address:

ul. “Kosta Veselinov” br.3a,
1000 Skopje R. Makedonija
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
info email: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook