Të dhëna themelore për projektin

Të dhëna themelore për projektin

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është rritja e ndikimit të OQ rurale dhe pjesëmarrja e tyre në zhvillimin e politikave publike dhe proceseve të vendimmarrjes.

Qëllimi specifik i aksionit është rritja e kapaciteteve të OQ-ve rurale për rrjetëzim dhe përfaqësim me qëllim të ndikimit mbi proceset lokale për vendimmarrje.

Periudha e zbatimit të projektit është 30 muaj, duke filluar nga marsi i vitit 2017.

Partnerë: Fondacioni për Lidhjen e Vlerave Natyrale dhe Njerëzve (CNVP), Rrjeti për Zhvillim Rural i Maqedonisë (RZRM) dhe Aksioni për Zhvillim Rural (AZR)

Donator: BE-ja me anë të programit IPA për shoqëri qytetare dhe medie 2015.

RDN is a member of

brdn
ELRAD
PREPARE

Partners

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Google Map

Contact


Office Address:

ul. “Kosta Veselinov” br.3a,
1000 Skopje R. Makedonija
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
info email: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook