Të rinjtë nga mjediset rurale për integrim të Maqedonisë në BE

Të dhëna themelore për projektin

Projekti është dizajnuar për të nxitur të rinjtë nga mjediset rurale dhe organizatat qytetare të Rajonit Lindor dhe Juglindor të Planifikimit në Maqedoni që të kontribuojnë në proceset demokratike të qeverisjes përfshirë edhe gjithë palët e interesuara si dhe nxitja e pjesëmarrjes qytetare dhe përshtatje ndaj sfidave për integrim në BE.

Qëllime specifike të projektit

  1. Përmirësim të kapacitetit të organizatave qytetare për të rinj dhe të rinjtë nga mjediset rurale për krijim dhe zbatim të politikave publike me anë të dialogut të strukturuar me bartësit e vendimeve;
  2. Përforcim të kapaciteteve të të rinjve nga mjediset rurale për konkurrencë më mirë në tregun e punës.

Projekti do të zbatohet në periudhë prej 18 muajve, duke filluar nga 19 dhjetor 2017.

Partnerë të projektit:

Fondacioni për Lidhje të Vlerave Natyrore dhe Njerëz (CNVP) – Dega në Republikën e Maqedonisë
Rrjeti për Zhvillim Rural i Maqedonisë
Rrjeti për Zhvillim Rural i Kroacisë
Rrjeti për Zhvillim Rural i Serbisë

Donator:

Bashkimi Evropian (EuropeAid/138660/ID/ACT/MK)

FINAL one page info 15.02.2018.pdf

RDN is a member of

brdn
ELRAD
PREPARE

Partners

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Google Map

Contact


Office Address:

ul. “Kosta Veselinov” br.3a,
1000 Skopje R. Makedonija
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
info email: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook