Rdn Projects

Të rinjtë nga mjediset rurale për integrim të Maqedonisë në BE

Të rinjtë nga mjediset rurale për integrim të Maqedonisë në BE
NGJARJE PUNËTORI PUBLIKIME GALERIA VIDEO SUB-GRANTING Të dhëna themelore për projektin Projekti është dizajnuar për të nxitur të rinjtë nga mjediset rurale dhe organizatat qytetare të Rajonit Lindor dhe Juglindor të Planifikimit në Maqedoni që të kontribuojnë në proceset demokratike të qeverisjes përfshirë edhe gjithë palët eRead more

Të dhëna themelore për projektin

Të dhëna themelore për projektin
NGJARJE PUNËTORI PUBLIKIME GALERIA VIDEO SUB-GRANTING Të dhëna themelore për projektin Qëllimi i përgjithshëm i projektit është rritja e ndikimit të OQ rurale dhe pjesëmarrja e tyre në zhvillimin e politikave publike dhe proceseve të vendimmarrjes. Qëllimi specifik i aksionit është rritja e kapaciteteve të OQ-ve ruraleRead more

ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural Areas

ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural Areas
EVENTS WORKSHOPS PUBLICATION GALLERY VIDEO Project Background This four-year project, starting from December 2015, is implemented by 9 partners from the Balkan and Turkey, and two EU countries: Network for Rural Development in BiH, Network of Organizations for Rural Development of Kosovo, Rural Development Network of theRead more

USAID Adaptation to Climate Change in Agriculture Project

USAID Adaptation to Climate Change in Agriculture Project
Project Background The five-year, $1.68 million, Adaptation to Climate Change in Agriculture project, implemented by Rural Development Network, began in April 2012. The project introduced pioneering steps to address climate change adaptation issues in the agricultural sector. The project focused on implementation of measures in the MediterraneanRead more

RDN is a member of

brdn
ELRAD
PREPARE

Partners

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Google Map

Contact


Office Address:

ul. “Kosta Veselinov” br.3a,
1000 Skopje R. Makedonija
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
info email: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook