PËR NDËRMARRËSIA

Sipërmarrja në kontekst rural i përfshin shkathtësitë sipërmarrëse të cilat janë të nevojshme për të përmirësuar cilësinë e jetës së individëve, familjeve dhe komuniteteve rurale për të mbajtur një ekonomi të sigurt dhe mjedis jetësor.

Sipërmarrësit rural janë të gatshëm të qëndrojnë në pjesët rurale dhe të kontribuojnë për mirëqenie më të mirë në nivel lokal. Sidoqoftë, qëllimet sociale dhe ekonomike të sipërmarrjes në mjediset rurale janë më afër të lidhura me njëra-tjetrën, për dallim nga mjediset urbane. Për këtë arsye, sipërmarrja në mjediset rurale është më tepër e bazuar në bashkësinë lokale, ka lidhje të fuqishme me familjen dhe ka ndikim relativisht të madh nga bashkësia rurale.

Sipërmarrja në mjediset rurale mund më mirë të zhvillohet nëse ndihmohet nga të a.q. aleanca strategjike zhvillimore, gjegjësisht partneriteti mes organizatave qeveritare, joqeveritare, universiteteve dhe sektorit privat.

RDN is a member of

brdn
ELRAD
PREPARE

Partners

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Google Map

Contact


Office Address:

ul. “Kosta Veselinov” br.3a,
1000 Skopje R. Makedonija
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
info email: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook