AKTIVITETE

Për të realizuar qëllimet e dhëna, në kuadër të rrjetit nacional rural, do të zbatohen aktivitetet në vijim:

a) Aksione informuese për popullatën rurale dhe organizata tjera dhe administrata në rajonet rurale për masat e politikave për zhvillim rural (magazina, materiale promovuese, ueb faqe, seminare, takime, debate, vende për kontakte, etj.);

b) Promovim të bashkëpunimit mes operuesve të zhvillimit rural në nivel ndër-rajonal dhe ndërkombëtar (themelimi dhe vendosja në gatishmëri të bazës me organizata rurale dhe administrata, takime dhe seminare), përfshirë trajnime, informim dhe aktivitete për mbështetje të projekteve për bashkëpunim mes grupeve lokale për aksione, përfshirë edhe aplikimin e udhëzimeve ekzistuese:

c) Grumbullimi dhe shpërndarja e të dhënave për zhvillim të rajoneve rurale dhe implementimi i masave dhe politikave rurale.

RDN is a member of

brdn
ELRAD
PREPARE

Partners

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Google Map

Contact


Office Address:

ul. “Kosta Veselinov” br.3a,
1000 Skopje R. Makedonija
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
info email: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook