VIZIONI

Një Maqedoni rurale progresive dhe vitale me komunitet inkluziv dhe të angazhuar, në të cilën, të udhëhequr nga parimi i qëndrueshmërisë, pasurive të saja sociale, kulturore, natyrore dhe ekonomike shfrytëzohen për arritjen e cilësisë më të madhe të jetesës për të gjithë

RDN is a member of

brdn
ELRAD
PREPARE

Partners

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Google Map

Contact


Office Address:

ul. “Kosta Veselinov” br.3a,
1000 Skopje R. Makedonija
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
info email: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook